Při nastavování a měření nízkofrekvenčních zesilovačů se používají generátory s nízkým THD (total harmonic distortion).

THD je veličina definující zkreslení sinusového signálu. Název vychází z anglické zkratky total harmonic distortion, což lze přeložit jako celkové harmonické zkreslení. Definuje se jako poměr součtu výkonů všech harmonických složek k výkonu základní harmonické. Čím nižší je THD, tím věrnější je signál zachycený nebo předávaný pomocí mikrofonu, reproduktoru nebo zesilovače (viz Wikipedie).

Běžné generátory tvarových kmitů dosahují hodnot THD v řádu desetin procenta. To je ale pro měření kvalitních nízkofrekvenčních zesilovačů příliš vysoká hodnota. Dále popisovaný RG generátor má THD daleko nižší (0,001 až 0,0035%).

Při hledání vhodného zapojení jsem na několika různých webových stránkách narazil na shodné zapojení, které ale neobsahovalo napájecí zdroj ani DPS. Proto jsem se rozhodl pro vlastní konstrukci.
Odkazy:
1, 2 ,3 ,4, 5 a další.

I když jde o 30 let staré zapojení, jedná se podle mého názoru o vhodný kompromis mezi složitostí, pořizovací cenou a parametry.

RC oscilátory jsou vhodné pro nižší frekvence a proto se používají v audio generátorech. Platí obecná pravidla podmínky pro vznik oscilací (rozkmitání). Ty je možné rozdělit na splnění fázového posunu a amplitudy.

 1. Fázová podmínka
  Kmitání se může udržet jen tehdy, je-li výstupní napětí ve fázi se vstupním napětím.
  Fázový posun je řešen dvěma RC články tvořenými kondenzátory (C1 až C10) a tandemovým potenciometrem se sériovým rezistorem (P1 a R3, R6) připojenými na vstup operačních zesilovačů.
  rc generator01Průběh napětí
  Z obrázků vyplývá, že RC články s operačními zesilovači (OZ) IC1A a IC1B posouvají vstupní signál o 180º a další OZ v invertujícím zapojení způsobuje další fázový posun 180º. Zpětnovazební signál z výstupu IC2A (černá barva) je ve fázi se vstupním signálem (červená barva). Tím je splněna fázová podmínka oscilace.
  Frekvence, při které dochází k požadovanému fázovému posunu se vypočítá ze vzorce:
  prop09
  Závislost na velikosti odporu je nelineární, proto je k nastavení použit logaritmický potenciometr (P1), který uvedenou nelinearitu kompenzuje.
  Závislost frekvence na odporurc generator07
 2. Amplitudová podmínka
  Oscilátor může kmitat jen tehdy, je-li pokles zesílení vyrovnáván zpětnovazebním článkem.
  Zesilovač tedy musí nahradit ztráty vznikající v pasivních prvcích RC. Protože se však přenos RC článků mění v závislosti na frekvenci (změna hodnoty potenciometru a přepínání kondenzátorů), je splnění této podmínky složitější. Výstupní signál se zesiluje OZ IC3A. Antiparalelně zapojené diody D1 a D2 způsobují nelinearitu zesílení. Následující OZ dvoucestně usměrňuje zesílený signál, který je zpracován IC2C a přes rezistor R23 přiveden na LED diodu D5. LED dioda je umístěna v kovovém pouzdru proti fotorezistoru. Zvýšení výstupního napětí se projeví zvýšeným jasem LED diody, snížením velikosti odporu fotorezistoru R9 a tím i snížením zesílení IC1C. To se projevuje jako záporná zpětná vazba, udržující konstantní výstupní napětí. Výhodou použití fotorezistoru je jeho větší setrvačnost na rozdíl od fotodiody nebo fototranzistoru.
  rc generator05rc generator06
  Alternativním řešením, je využití nelineární charakteristiky žárovky nebo termistoru. V některých zapojeních se v obvodu zpětné vazby používá unipolární tranzistor.
  Správná volba prvků a nastavení zpětné vazby je velmi důležité. Má zásadní vliv na velikost zkreslení.
  Musí být dostatečně pomalé, aby negativně neovlivňovalo signál nejnižší frekvence. Na druhé straně musí dostatečně rychle reagovat na změny amplitudy vyvolané přelaďováním generátoru i dalšími vnějšími vlivy.

Technické parametry

Frekvence přepínatelná ve 3 rozsazích: 16 až 220 Hz, 160 až 2 200 Hz a 1 600 až 22 000 Hz
Výstupní napětí: 1V RMS max. zkreslení (THD) při 1V RMS:
100 Hz — 0,0035%
300 Hz — 0,0028%
1 kHz — 0,002%
3 kHz — 0,002%
10 kHz — 0,001%

Schéma zapojení

RC generátor schéma zapojení

Rozpiska součástek

Součástky na desce plošných spojů

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1, R2, R4, R5,R11, R12,
R14, R15, R16 až R20
REZISTOR MRR3K3 3,3 kΩ 13
2 R3, R6 REZISTOR MRR820R 820 Ω 2
3 R8 REZISTOR MRR22K 22 kΩ 1
4 R10 REZISTOR MRR8K2 8,2 kΩ 1
5 R13 REZISTOR MRR2K7 2,7 kΩ 1
6 R21 REZISTOR MRR56K 56 kΩ 1
7 R22 REZISTOR MRR68K 68 kΩ 1
8 R23 REZISTOR MRR1K 1 kΩ 1
9 R7 TRIMR T196P-10K 10 kΩ 1
10 R9 FOTOREZISTOR VT43N1   1
11 C1, C6 KONDENZÁTOR FKP2 220P/100V 220 pF 2
12 C2, C7 KONDENZÁTOR   8,2 nF 2
13 C3, C8 KONDENZÁTOR   82 nF 2
14 C4, C9 KONDENZÁTOR CF1-150N/J 150 nF 2
15 C5, C10 KONDENZÁTOR CF1-680N/J 680 nF 2
16 C11 až C22 KONDENZÁTOR CF1-100N/J 100 nF 12
17 C23, C24 ELEKTROLYT CE 1000u/35V 1 mF 2
18 C25, C26 ELEKTROLYT CE 100u/35V 100 μF 2
19 C27, C28 ELEKTROLYT CE 10u/35V 10 μF 2
20 D1 až D4 DIODA 1N4148   4
22 D6 až D9 DIODA 1N4007   4
23 D5 LED DIODA LED5MM1MCD   1
24 IC1, IC2 2 X OZ nízkošumový NE5532   2
25 IC3 4 X OZ TL084   1
26 IC4 STABILIZÁTOR 7815   1
27 IC5 STABILIZÁTOR 7915   1
28 TR1 TRANSFORMÁTOR EI 305 2059 (2x18)   1
29          

Součástky mimo desku plošných spojů

položka označení název typ hodnota kusů
1 P1 POTENCIOMETR PC1622GK010S 2X 10 kΩ 1
2          
3          

Deska plošných spojů

rc generator souc

RCgenerator spoje

 

Go to top